ศูนย์พระเมตตา

591a7e0e36e7e45e2500009f original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อบปีบารมีบุญ ชั้น 18

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 11898-99

ศูนย์พระเมตตา

ศูนย์พระเมตตา เป็นสถานที่เฉพาะภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ให้การดูแล ผู้ป่วยระยะท้ายที่โรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานแล้ว และคาดการณ์การมีชีวิตอยู่ ไม่เกิน 6-12 เดือน โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเพื่อ บรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการรบกวนต่างๆ รวมถึงบรรเทาความทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ภายใต้บรรยากาศที่สงบเงียบและอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน เพื่อคงคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีคุณค่าชีวิตมนุษย์

ประกอบด้วย

  1. สถานที่เฉพาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 5 ห้องเดี่ยว
  2. บุคลากร ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร และทีมอภิบาล เป็นต้น
  3. มีแผนการดูแลแก่ผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อค้นหาการดูแลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยการประชุมFamily Conference ระหว่างทีมแพทย์พยาบาลร่วมกับครอบครัวผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

  1. ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม บรรเทาความทุกข์ทรมานและการยอมรับการเผชิญการสูญเสียภายใต้บรรยากาศแห่งการดูแลด้วยความรักและอบอุ่นเหมือนบ้าน
  2. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบครบวงจร

ขอบเขตของการให้บริการ

ความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยมุ่งเน้นการดูแลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการรบกวนต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

การจัดสถานที่และหน่วยงานบริการ

  1. ห้องพักผู้ป่วยที่มีความเป็นส่วนตัวและอากาศถ่ายเทได้ดี 
  2. ครอบครัวผู้ป่วยสามารถเข้าเยี่ยมและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
  3. ห้องพักผ่อนสำหรับครอบครัวพร้อมโทรทัศน์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และมุมกาแฟ
  4. ห้องสวดภาวนาสำหรับทุกศาสนา

ประเภทผู้ป่วย

ผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานแล้ว และมีการพยากรณ์การมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6-12 เดือน  

ผู้ป่วยที่ได้รับการยกเว้น:

       ผู้ป่วยโรคจิตเวช

       ผู้ป่วยที่มีภาวะต้องการดูแลอย่างเร่งด่วน