ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

5915734036e7e45e2500007e original

สถานที่ตั้ง

ที่ตั้งอยู่ที่ตึกอาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 1 ด้านหน้าของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 10130-2 สายตรง 02-838-5688 โทรสาร. 02-6755281

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

เมตตาเป็นฐาน  บริการฉับไว  ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที อาจทำให้เกิดอันตรายสูญเสียชีวิตได้ หรือทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่ในการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกายได้  จากข้อมูลดังกล่าวในการให้บริการ

การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเห็นถึงความสำคัญจึงเกิดการพัฒนากระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยให้มีการครอบคลุม มีการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับการดูแลให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที 

 

ขอบเขตกรบริการ

  • การรับผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น(Refer In) กรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติมีความประสงค์ ขอย้ายมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล
  • การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น (Refer Out) กรณีที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล         และการส่งต่อไปรับการรักษาตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย
  • รับ-ส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

 

ศักยภาพ / บริการ

  •  บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วไปจากที่บ้านมาโรงพยาบาลและส่งผู้ป่วยกลับบ้านทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
  • บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
  • บริการส่งผู้ป่วยตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
  • ไม่มีบริการ  **ในกรณีรับผู้ป่วยจากบ้านแล้วให้ไปส่งที่โรงพยาบาลอื่นหรือรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นส่งกลับบ้าน**