ศูนย์ทันตกรรม

57e933860478820001000002 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารบุญ ชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10300-1
Hot-line 0 2838 5564, 0 2838 5565

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 7.30 น. - 20.00 น
วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตกฤษ์
เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องทางศูนย์ทันตกรรมจึงจัดให้มีระบบส่งต่อโดยทันตแพทย์สหสาขาภายในศูนย์ทันตกรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาด้วยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประกอบด้วยห้องตรวจรักษาที่ทันสมัย อย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ผ่านระบบปลอดเชื้ัอที่ได้มาตรฐานก่อนนำมาใช้กับผู้รับบริการ รวมทั้งอุปรณ์ได้รับการตรวจสอบระบบการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ทันต่อนวตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้รับบริการ

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีห้องตรวจทางรังสี (X-ray) ที่สามารถถ่ายภาพใน ช่องปากและใบหน้าด้วยภาพที่คมชัด และการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3มิติ (Dental CT) ที่ชัดเจนและแม่นยำ สะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์ผลเพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา

 

ขอบเขตการบริการ

งานบริการของศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์    

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแมกซิโลเฟเซียล(Oral and Maxillofacial Surgery) การรักษาเนื้อเยื่อ กระดูก เหงือก ฟัน และขากรรไกรที่ผิดปกติโดยวิธีผ่าตัด  และการทำผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
  • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก) Periodontics  -ตรวจรักษาเหงือกอักเสบที่อักเสบ บวมเป็นหนอง ฟันโยก  ให้เข้าสู่สภาพปกติ  รวมถึงการทำศัลยกรรมปลูกเหงือกให้สวยงาม  และปลูกกระดูกเบ้าฟันให้กระดูกแข็งแรง
  • ทันตกรรมกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) -ทำฟันปลอมทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป  ที่สามารถออกแบบให้เข้าผู้รับบริการแต่ละราย ที่มีทั้งแบบติดแน่น ถอดได้ และรวมทั้งการทำรากฟันเทียม
  • ทันตกรรมรากเทียม(Dental Implantology) –เป็นการทำฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียม(Dental Implant) ที่ทำจาก Titanium เป็นหลักยึดให้ติดกับกระดูกขากรรไกร
  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) –ผู้รับบริการสามารถรับคำปรึกษาและวางแผนร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันถึงความเหมาะสมที่หลากหลายของผู้รับบริการ  ต่อชนิดหรือวิธีของการจัดฟัน  เช่นระยะเวลาในการจัดฟันกับการใช้ชีวิตประจำวัน   ชนิดหรือวิธีของการจัดฟันกับการใช้ชีวิตประจำวัน
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic) ตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลและวิธีการป้องกันฟันผุ  ให้ลูกน้อยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง  ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทันตกรรมเด็ก
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม(Esthetic Dentistry) –เป็นการตรวจรักษา และวินิจฉัยสุขภาพในช่องปากรวมถึงการวางแผนการรักษา  การให้การคำแนะนำการดูแลความสวยงามของฟันตามธรรมชาติ และความสวยงามของฟันจากการตบแต่ง  ซึ่งเป็นการสร้างรอยยิ้มที่สดใสสวยงามในการเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ  ด้วยการรักษาทางทันตกรรม
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน(Endodontics) –เป็นการรักษาดูแลฟันธรรมชาติไว้ให้นานที่สุด  โดยวิธีการรักษาคลองรากฟัน และการอุดคลองรากฟัน  ด้วยวิธีและเทคนิคที่ทันสมัย
  • ทันตกรรมบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร(Occlusion and Temporo Mandibular Joint) – เป็นการแก้ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติ  ความเจ็บปวดของข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยว รวมถึงปัญหาการนอนกรน  และปัญหาการนอนกัดฟัน  มักเป็นปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุหรือมองข้ามของคนส่วนใหญ่  ประกอบกับเป็นสาขาเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่มีไม่มากในปัจจุบัน

 

ศักยภาพ / บริการ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์    มีทันตแพทย์ประจำและสมทบจากหลากหลายสถาบันที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้านในการดูแลรักษา  ด้วยระบบการส่งต่อภายในศูนย์ทันตกรรม  เพื่อรองรับการรักษาดูแลผู้รับบริการที่ต้องพบทันตแพทย์เฉพาะทางในการรักษา  ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลา   ที่พร้อมด้วยบุคลากรทางวิชาชีพ ในการให้การบริการ อำนวยความสะดวก  ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยในการบริการ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   มีระบบเชื่อมโยงในการส่งต่อภายในโรงพยาบาล  ให้ผู้รับบริการที่มีปัญหาการปวดจากระบบเส้นประสาท และการปวดที่หาปัญหาสาเหตุไม่พบ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยให้รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง  ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ  พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ เทคนิควิธี และการเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรวิชาชีพในสาขาต่าง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้รับริการอย่างมีประสิทธิภาพ


งานที่สนับสนุนงานบริการ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   มีเอกซเรย์ที่เป็นระบบ Digital และระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติในการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย  ที่สามารถให้การบริการภายในและการบริการภายนอกทั่วไป  เป็นที่ไว้วางใจในการบริการด้วยผลงานการถ่ายภาพเอกซเรย์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพบทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  และ เป็นการป้องกันความผิดพลาดกรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อพบทันตแพทย์ที่นัดหมายให้ตามเวลาที่ต้องการ   ทางศูนย์ทันตกรรมจัดให้มีการบริการแจ้งเตือนการพบทันตแพทย์  ให้กับผู้รับบริการที่ต้องการทุกท่าน  สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ๆรับสายได้