ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

นิทรรศการ "การจัดบริการ สำหรับผู้สูงอายุ"

27/08/2018

 

ดาวน์โหลดโปรชัวร์ [CLICK]

 

    โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบัน มีการปรับโครงสร้างของประชากรเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยทั่วไปผูู้งอายุจะเกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงการป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไปและเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ

    ในโอกาสฉลอง 120 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล การจัดบริการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ดูแลผู้สูงอายุนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

กำหนดการ

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับของที่ระลึก
10.00 - 10.15 น. พิธีเปิดการประชุม
  ประธานโครงการ เซอร์โยอันนา บุญทองมาก กล่าวรายงานการประชุม
บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ กล่าวเปิดการประชุม
10.15 -13.00 น. กิจกรรมตามบูธนิทรรศการ
13.00 - 14.00 น. เสวนาหัวข้อ “Family Conference : ครั้งหนึ่ง... ที่สิริอายุ”
  วิทยากร
  • นพ.สมชัย มีนสุข แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมสมอง
• พว.เบญจรัตน์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ รองหัวหน้าแผนกอายุรกรรม
• กภ.คณิตา ยอดบริบูรณ์ หัวหน้านักกายภาพบำบัดและหัตถเวช
• คุณวลัยพรรณ ภูเพนียด รองหัวหน้าแนกโภชนาการ
• คุณวลัยภาวัฒณ์วดี ภัทรธิยานนท์ ญาติผู้ป่วยแผนกสิริอายุ
  ผู้ดำเนินราการ 
  • คุณเสริมเวช ช่วงยรรยง แห่งวงรอยัลสไปร์ส
14.00 - 16.00 น. กิจกรรมตามบูธนิทรรศการ
16.00 น. ปิดนิทรรศการ

 

รายละเอียดบูธต่าง ๆ

• หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ”
    รายละเอียดหลักสูตร 70 ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์
    • เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ การสร้างเสริมสุขภาพ 
       รวมถึงการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
    • เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะ และสามารถให้การดูแลประจำวันแก่ผู้สูงอายุได้
    • เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ดูแลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
       ด้วยความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

• บูธกายภาพ
    • การประเมินสภาวะพลัดตกหกล้ม และภาวะกระดูกพรุน โดยใช้เกณฑ์
       การประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม และ แบบประเมิน OSTA  
    • วัดความหนาแน่นของกระดูกส้นเท้า  ( รับ จำนวนจำกัด 50 ท่าน )
       กิจกรรมฐาน “ Balance Station

• บูธส่งเสริมสุขภาพ
    • จัดบริการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนวสูง วัดความดันโลหิต  และให้คำแนะนำ
       ด้านสุขภาพ
    • แบบประเมินภาวะทางสมอง
    • แนะนำแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัด Poster การส่งเสริมสุขภาพ การดูแล
      ตนเอง เป็นต้น 
    • แจกเอกสารแผ่นพับและเอกสารจาก ส.ส.ส.

• บูธโภชนการในผู้สูงอายุ
    • จัดทำหนังสือ
    • ขนมข้าวพองและน้ำสมุนไพร

• บูธสิริอายุ
    • รูปแบบห้องเรียนจำลอง
    • รูปแบบการดูแลในสิริอายุ

• กิจกรรมและนวัตกรรม
    • มี3 เกมส์ คือ BINGO, ระบายสี, ทายภาพ
    • โปสเตอร์แสดงผล นวัตกรรม ของพยาบาลและวิทยาลัย

• เวทีเสวนา
    • Family Conference : “Family  Experience : ครั้งหนึ่ง....ที่สิริอายุ” 
      ประสบการณ์ของญาติที่มารับบริการ  ณ แผนกสิริอายุ 
      เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการพพยาบาล โทรศัพท์ 02 838 5555 ต่อ 10860, 10864