ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

นิทรรศการ ”การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ”

19/09/2018

ในโอกาสฉลอง 120 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ฝ่ายการพยาบาลได้จากนิทรรศการในหัวข้อ”การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เผยแพร่การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุของโรงพยาบาล รวมถึงนวัตกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุให้แก่ บุคคลที่สนใจทั่วไป และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี