ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และมูลนิธิเซนต์หลุยส์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรสาคร

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และมูลนิธิเซนต์หลุยส์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 มีนาคม 2562 
นำทีมโดย นพ.ฤทธิไกร อัครสกุล. พญ.เพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์  และอาสาสมัครของ รพ.เซนต์หลุยส์  รวม 13 คน. มีผู้มารับบริการรวม  173. คน