ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานด้านการพยาบาลในงาน HA National Forum ครั้งที่ 20

18/03/2019

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) – สรพ. ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPATE FORUM เมืองทองธานี เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศ เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนมุมมอง นวัตกรรม และวิธีการ ที่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน “ Change & Collaboration for Sustainability ” จากโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานคุณภาพ นำพามาซึ่งความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราชาวเซนต์หลุยส์ทุกคน ซึ่งผลงานคุณภาพที่ได้นำเสนอและได้รับรางวัลนั้นถือเป็นรางวัลของพวกเราทุกคน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้พวกเราขับเคลื่อนงานคุณภาพต่อไปเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสถานพยาบาล ตลอดไป 


ซึ่งผลงานที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับและนำเสนอได้แก่


วันที่ 12 และ 14 มีนาคม 2562 
• ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานในเส้นทางเสด็จ และ รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ Poster presentation : Change by Spiritual :  Food for Soul นำเสนอผลงานโดย นางสาววลัยพรรณ ภู่เพนียด 


วันที่ 14 มีนาคม 2562 
• ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในหัวข้อบรรยาย กรณีศึกษา การพัฒนาจิตวิญญาณในการทำงาน บรรยายโดย บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ 
• นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ Oral Presentation ในหัวข้อ “ First Star” เรื่อง กลับบ้าน ปลอดภัย มั่นใจ OK นำเสนอผลงานโดย พว.มาลีนันท์ ศรีวิลาศ 


วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 
• นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ Poster Presentation จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. Change by Spiritual :  Food for Soul นำเสนอโดย นางสาววลัยพรรณ ภู่เพนียด
2. Change by Innovation : กลับบ้าน ปลอดภัย มั่นใจ OK นำเสนอโดย พว.มาลีนันท์ ศรีวิลาศ
3. Change by Innovation : รถ IV Re-Design นำเสนอโดย พว.นิภาพรรณ โชติกาญจนเรือง
4. Change at the Cross functional level : การพัฒนาทีมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายอย่างเฉียบพลัน นำเสนอโดย พว.อิฎฐาพร คำกุ้ม
5. Change at the Cross functional level : 3S Safety for Sepsis นำเสนอโดย พว.นิภาพรรณ โชติกาญจนเรือง

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 
• รับรางวัล  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม Spiritual Healthcare Appreciation Award (SHA Award)  โดย บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล