ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

Happy Children's Day

16/01/2017

         

 

.. วันเด็กแห่งชาติ 2560 .. 

HAPPY CHILDREN'S DAY

 

        แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ส่งมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เขตคลองเตย ด้วยการมอบชุดหนังสือความรู้เพิ่มทักษะเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการอ่านและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทุนอาหารกลางวันเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอีกด้วย

       

        การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ และเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

############