ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

"มอบสุขภาพดีให้ชุมชน..คืองานของเรา"

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด ให้แก่ประชาชน พร้อมให้ความรู้สุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์