ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร SPE รุ่น 83 “พิเศษ"

23/11/2018

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้จัดงานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร SPE รุ่น 83 “พิเศษ”โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นผู้มอบมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร SPE พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร SPE ในครั้งนี้ด้วย

หลักสูตรการอบรบม SPE เป็นหลักสูตรการรักษาพยาบาลเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาใจในยามเจ็บป่วย เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการดูแลจิตใจตนเองและรักษาผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   ทางแผนกอบรมงานอภิบาลจึงจัดให้มีการอบรมแก่บุคลากร  เพื่อการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอภิบาลผู้ป่วย ตนเอง และครอบครัว เป็นกระบวนการเรียนรู้งานด้านอภิบาลจากประสบการณ์จริง  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการท้าทายให้พบปะกับผู้ป่วยและญาติ  ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต  และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฝ่ายจิตตาภิบาล