ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 (วันรัฐธรรมนูญ)

07/12/2018

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 (วันรัฐธรรมนูญ)

 

 

 

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม 1

พญ.จารุณี สาเร็จประสงค์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
พญ.กาญจนา เย็นภิญโญสุข ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ธีรวัจน์ โกมลพฤตินันท์  ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.


อายุรกรรม 2

นพ.สมชัย มีนสุข  ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.
นพ.ศรีโรจน์ เตชะมีเกียรติชัย ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น. (PSY)
นพ.มังกร วิจิตจรรยากุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.พิชัย นาศิริกุล  ออกตรวจเวลา 10.00 – 12.00 น.
พญ.สุทธิมา ทินกร  ออกตรวจเวลา 10.00 – 15.00 น.
นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์  ออกตรวจเวลา 12.00 – 17.00 น.

 

 

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.นฤนนท์ เหล่าสุนทร ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.กฤษพร สัจจวรกุล ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 17.00 น.
นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ออกตรวจเวลา 16.00 – 20.00 น.

 

 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.ปิยานี พลกนิษฐ ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.
พญ.สุพัตรา เอาเจริญพร ออกตรวจเวลา 07.00 – 17.00 น.

 


แผนกศัลยกรรม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 07.00 – 16.00 น.
นพ.โชติ วิรัตกพันธ์ ออกตรวจเวลา 08.30 – 17.00 น.
นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น. 

 


ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
นพ.ธานินทร์ สันธนะวนิช ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.
นพ.กฤษฏิ์ พฤกษะวัน ออกตรวจเวลา 12.00 – 15.00 น.
นพ.รุ่งโรจน์ ธนบดีธาดา ออกตรวจเวลา 19.00 – 22.00 น.

 


สถาบันหัวใจ

นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.

 


คลินิกตา

นพ.พิบูลย์ วัชรพิบูลย์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.

 


คลินิกหู คอ จมูก

นพ.ปวิน นำธวัช ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.

 


ศูนย์ทางเดินอาหาร

นพ.กัมพล โรจนรัตนางกูร ออกตรวจเวลา 07.00 – 16.00 น.
นพ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

 


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์ ออกตรวจเวลา 10.00 – 12.00 น.

 

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.

นพ.ปริย วิมลวัตรเวที ออกตรวจเวลา 12.15 – 15.15 น.

 


ศูนย์ผิวหนัง

นพ.วิชัย หงส์จารุ ออกตรวจเวลา 09.00 – 11.00 น.
นพ.สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร ออกตรวจเวลา 13.00 – 14.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 13.00 – 16.00 น.

 


คลินิกแพทย์แผนจีน

พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ออกตรวจเวลา 08.30 – 16.30 น.
พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย ออกตรวจเวลา 09.30 – 18.00 น.
พจ.ธงชัย ลี้นาโชค ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น. (รับเฉพาะนัด)

 


ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ประสงค์ โฆสรัสวดี ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.เสรี จริยวิลาศกุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ปรีชา อัศวนภ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.ลลิตา เลิศจิระวงศ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.

 


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.วิษณุ ธาราฉัตร ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.
นพ.สมิทธิ์ โรซาร์พิทักษ์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.แผนกรังสีวิทยา

พญ.อุษา วงศ์จตุพร ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
นพ.วรวุฒิ โตวรรณสูตร ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.พีรยา จงหมายลักษณ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
นพ.จักรรัตน์ ศุลเกศวร ออกตรวจเวลา 14.00 – 20.00 น.