ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพุธที่ 5 ธันวาคม

04/12/2018

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพุธที่ 5 ธันวาคม
(วันคล้ายวันเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

 

 

 

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม 1

พญ.จารุณี สาเร็จประสงค์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
พญ.กาญจนา เย็นภิญโญสุข ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ธีรวัจน์ โกมลพฤตินันท์  ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.


อายุรกรรม 2

นพ.สมชัย มีนสุข  ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.
พญ.เชาวณี ภู่สุธาสี  ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น. (PSY)
นพ.มังกร วิจิตจรรยากุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.พิชัย นาศิริกุล  ออกตรวจเวลา 10.00 – 12.00 น.
พญ.สุทธิมา ทินกร  ออกตรวจเวลา 10.00 – 15.00 น.
นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์  ออกตรวจเวลา 12.00 – 17.00 น.


แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.นฤนนท์ เหล่าสุนทร ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.โฉม เคียมเส็ง ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.เอกฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.
พญ.พิกุล อาศิรเวช ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น. (รับเฉพาะCaseพัฒนาการ)
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 17.00 น.
พญ.พวงทอง บุณยธรรมา ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.

 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.เพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
พญ.นวรัตน์ พวงโมรา ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.

 


แผนกศัลยกรรม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 07.00 – 16.00 น.
นพ.วีรวัฒน์ ปิยรัตนวงศ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 13.00 น.
นพ.บรรพต ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.
นพ.สุเทพ อุดมจรรยา ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.

 
ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
นพ.ธานินทร์ สันธนะวนิช ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.อภิสรรค์ จินานุวัฒนา ออกตรวจเวลา 13.00 – 16.00 น.
นพ.ชินันดร พุธานานนท์ ออกตรวจเวลา 14.00 – 16.00 น.
นพ.ปรเมษฐ์ ชัยวิรัตนะ ออกตรวจเวลา 16.00 – 20.00 น.


สถาบันหัวใจ

นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.


คลินิกตา

นพ.พิบูลย์ วัชรพิบูลย์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.


คลินิกหู คอ จมูก

นพ.มะโนธรรม พงษ์อาไพ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
คุณคงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล ออกตรวจเวลา

09.00 – 12.00 น. (นักตรวจการได้ยิน)


ศูนย์ทางเดินอาหาร

นพ.กัมพล โรจนรัตนางกูร ออกตรวจเวลา 07.00 – 16.00 น.
นพ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.

พญ.พรหทัย ต.ศรีวงษ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.


ศูนย์ผิวหนัง

นพ.วิชัย หงส์จารุ ออกตรวจเวลา 09.00 – 11.00 น.
พญ.กุณฑล พิทยาธิคุณ ออกตรวจเวลา 09.00 – 11.00 น.
นพ.สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร ออกตรวจเวลา 13.00 – 14.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 13.00 – 16.00 น.


คลินิกแพทย์แผนจีน

พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ออกตรวจเวลา 08.30 – 16.30 น.
พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย ออกตรวจเวลา 09.30 – 18.00 น.


ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.สุวัฒน์ พิสุทธิกุลชัย ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.วิชัยยา เมนอน ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ภานุวัฒน์ ไตรภัทรนันท์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.กิติมา กฤษณยรรยง ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.สัญชัย ซิงห์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.
นพ.วิษณุ ธาราฉัตร ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.


แผนกรังสีวิทยา

พญ.อุษา วงศ์จตุพร ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
นพ.วรวุฒิ โตวรรณสูตร ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.พีรยา จงหมายลักษณ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
นพ.ณัฐชัย เครือจักร ออกตรวจเวลา 14.00 – 20.00 น.