ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ประชุมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสฉลองครบ 120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

    นวัตกรรม (Innovation) คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหรือพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการสร้างนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอายุขัยและคุณภาพชีวิตอย่างมากมาย ทำให้องค์กรด้านบริการดูแลสุขภาพต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ ลดความเสี่ยงและอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง กำจัดของเสีย ตลอดจนลดต้นทุน ดังนั้นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมจึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาในทุกๆองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

    โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาองค์กรและ ได้จัดทำโครงการ SLH innovation challenge ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง มีการดำเนินการโดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เรียกว่า Design thinking มาใช้ จากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2016-2018 ทำให้มีผลงานการพัฒนาที่สร้างคุณค่าให้ทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในโอกาสครบรอบ 120 ปีการก่อตั้ง โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จึงจัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อไป

 

กิจกรรม

  1. บรรยายวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. นิทรรศการความรู้และผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  3. การนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์

 

กำหนดการ

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 - 10.00 น. บรรยาย “นวัตกรรมกับการพัฒนาบริการสุขภาพ” วิทยากรจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.00 น.  บรรยาย Redesign healthcare service by “Design Thinking” วิทยากร อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO บริษัท ลูกคิด จำกัด
11.00 – 12.00 น. ประสบการณ์การส่งเสริมสร้างนวัตกรรมใน รพ.จุฬาลงกรณ์
  วิทยากร
  ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์  เสรีมาศพันธุ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  ชมนิทรรศการ และร่วมให้คะแนนรางวัลผลงานการพัฒนาที่ชื่นชอบ
13.00 - 15.00 น. นำเสนอผลงานในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (SLH Innovation Challenge) 
  วิดิทัศน์ที่มาโครงการ SLH Innovation Challenge 2016-2018
  นำเสนอผลงานต้นแบบความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำไปใช้ 
• การพัฒนากระบวนการรับผู้ป่วยโดยรถพยาบาล
• รถ IV Redesign 
  ประกวดผลงานต้นแบบความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม ปี 2018
• การเตรียมผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
• การดูแลผู้ป่วยที่วางแผนจะผ่าตัด
• การบริการโภชนาการผู้ป่วย
• การส่งเสริมพฤติกรรมบริการที่ดี
• การอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาล 
15.00 - 16.00 น. ชมนิทรรศการ และร่วมให้คะแนนรางวัลผลงานการพัฒนาที่ชื่นชอบ
  พิธีมอบรางวัล  
   
   
   
   


   สำรองที่นั่งออนไลน์   >>>CLICK<<<