ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ “ตามรอย...ในหลวง” บริการตรวจรักษาให้พี่น้องชาวเขา

15/11/2016

       ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนักบุญเปโตร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559

      ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลและการเข้าถึงของบริการสาธารณสุขเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก จึงเห็นสมควรจัดบริการเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับชาวบ้าน รวมถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลถึงยอดเขาสูงอันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำความดีได้ “ตามรอย...ในหลวงของเรา”

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • การจัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป มีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 629 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 545 คน และเด็ก 84 คน

  • มอบชุดยาสามัญประจำบ้านและให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการใช้ยาแก่ผู้นำชุมชน

  • มอบชุดอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ของใช้ และทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนฯ

  • แจกแว่นสายตายาสำหรับผู้สูงอายุ

 

"เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น"