มูลนิธิเซนต์หลุยส์

มูลนิธิเซนต์หลุยส์

          งานเมตตาสงเคราะห์เป็นภารกิจของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล จนกระทั่งปี 2522 คุณหญิงมาลี พ.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ริเริ่ม ก่อตั้งกองทุนขึ้น เพื่อหารายได้มาช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์” ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนและนำดอกผลเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ขัดสนในโรงพยาบาลในแต่ละปีมีผู้ป่วยขัดสนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนความรักความเมตตาฯ ตลอดมา งานกองทุนความรักความเมตตาฯ ได้ขยายขอบเขตไปหลายด้าน เช่น งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานออกค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ งานให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ชุมชนในชนบทที่ห่างไกล และปี 2538 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลได้รวบรวมงานด้านเมตตาสงเคราะห์ทั่งหมดของ โรงพยาบาล จัดตั้งขึ้นในรูปของมูลนิธิ มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์” ซึ่งได้รับอนุญาตก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 ต่อมาจึงได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ มูลนิธิเซนต์หลุยส์” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเซนต์หลุยส์ โดยมี ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นองค์อุปถัมภ์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ ท่านแรก คือ   ศ.พญ. คุณมานา   บุญคั้นผล  ท่านที่สอง รศ.นพ.โยธิน   คุโรวาท   ท่านที่สาม  นพ.ฤทธิไกร   อัครสกุล   ท่านที่สี่ บาทหลวงประเสริฐ      ตรรกเวศม์    ท่านที่ห้า บาทหลวงชัชวาล  ศุภลักษณ์  ท่านที่หก บาทหลวงสมชาย อัญชลีพรสันต์ ท่านที่เจ็ด  บาทหลวงโชคชัย            คูรัตนสุวรรณ  ท่านที่แปด บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย   ท่านที่เก้า  เซอร์เซเวียร์   โรซาร์พิทักษ์  ประธานมูลนิธิฯ ปัจจุบัน 

พันธกิจ (Mission)
“บรรเทาทุกข์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี”


วิสัยทัศน์ (Vision)
เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา”
              
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิเซนต์หลุยส์

  • เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนซึ่งเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  • เพื่อสงเคราะห์และสนับสนุนดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส
  • เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นซึ่งขาดแคลน
  • เพื่อสนับสนุนการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินงานของมูลนิธิเซนต์หลุยส์


การดำเนินงานของมูลนิธิเซนต์หลุยส์

 • 1.  งานสงเคราะห์ผู้ป่วย
  ให้บริการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากจน หรือมีรายได้น้อย  ไม่มีผู้อุปการะหรือผู้อุปการะยากจน  และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   ให้ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  โดยแบ่งประเภทของผู้ป่วยที่ให้การสงเคราะห์เป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป, ผู้ป่วยโรคไต  และผู้ป่วยโรคหัวใจ (โครงการหัวใจเมตตา)

  2.  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็กโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)
  เป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ให้การอภิบาลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการอภิบาลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและจัดให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่   54/1  หมู่ 9  ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์   0-2563-1105  โทรสาร 0-2563-1105

  3.  งานสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ
  จัดให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้ได้มีโอกาสรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตและศาสนา    โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  
  สนใจติดต่อได้ที่สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โทร 02-675-5000 ต่อ 53102

  4.  งานสงเคราะห์เด็ก
  ให้การสงเคราะห์เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและถูกทอดทิ้งภายใต้ชื่อ “สถานสงเคราะห์เด็กเซนต์หลุยส์’”  โดยเด็กเหล่านั้นจะได้รับการดูแลโดย  ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา และประกอบอาชีพตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

  5.   งานบริการชุมชน
  จัดหน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยากจน และในถิ่นทุรกันดาร  โดยร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ประกอบด้วย

  • บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / หน่วยปฐมพยาบาล
  • บริการคลินิกสุขภาพชุมชนกองขยะหนองแขม
  • บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
  • ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร

  6.   งานสนับสนุนทุนการศึกษาและงานวิจัย
  ให้การสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก และงานด้านสังคมสงเคราะห์  สำหรับนักเรียน นักศึกษา และพนักงานขององค์การเซนต์หลุยส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

  7.    การจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเซนต์หลุยส์
  ในแต่ละปีมูลนิธิเซนต์หลุยส์มีค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการดังกล่าวค่อนข้างสูง และเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วยมูลนิธิฯ มีงบประมาณจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์หาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  เช่น 

  • ตั้งตู้ขอรับบริจาค
  • ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค
  • จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม


  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์  มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้

  ปี พ.ศ.2534-ปัจจุบัน  ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพเซนต์หลุยส์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและห่างไกลสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปรวมถึงสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  ปี   พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น

  ปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดหน่วยปฐมพยาบาลตามคำร้องขอแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมของวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่ประชาชน

  ปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดคลินิกชุมชนกองขยะหนองแขม ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

  ปี พ.ศ.2540 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเปรียบเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง สมควรแก่การดำรงรักษาและยกย่อง จึงจัดตั้งสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตและศาสนา

  ปี พ.ศ.2544-ปัจจุบัน ได้จัดโครงการ”หนึ่งบาทรวมน้ำใจช่วยผู้ป่วยโรคไตวาย”เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตเช่นคนปกติ

  ปี พ.ศ.2545  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการ”หัวใจเมตตา”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จำนวน 75 ราย ทั่งนี้พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ‘โครงการหัวใจเมตตา”นี้เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา  ปัจจุบันมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ได้ทำการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ไปแล้วจำนวน 75 ราย เป็นเด็ก 30 ราย  ผู้ใหญ่ 45 ราย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 15,135,232.50 บาท

  ปี พ.ศ.2547  จัดโครงการทันตกรรมเพิ่มทวี ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันแก่เยาวชนและประชาชนใน ศูนย์พระมารดาขุนห้วยช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

  ปี พ.ศ.2547-2550 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการ รวมใจผู้ประสบภัยสึนามิ จ.พังงาและ           จ.กระบี่ เพื่อให้ความช่วยเหลือรักษาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้ประสบภัย ตลอดจนมอบทุนทรัพย์และสิ่งอุปโภคบริโภคกับผู้ประสบภัย

  ปี พ.ศ.2554   มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ  อาทิ กรุงเทพฯ  ปทุมธานี  อยุธยา  นนทบุรี  นครปฐม  ลพบุรี  เพื่อให้ความช่วยเหลือรักษาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้ประสบภัย ตลอดจนมอบทุนทรัพย์และสิ่งอุปโภคบริโภคกับผู้ประสบภัย 

 •  

  ร่วมบริจาคได้ที่

   

  ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด  ประสงค์จะบริจาคเงิน - สิ่งของหรือให้การสนับสนุน…ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   

  มูลนิธิเซนต์หลุยส์  เลขที่  27  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร   กรุงเทพฯ   10120
  โทรศัพท์  0-2675-5000 ต่อ 40125,  40126  โทรสาร  0-2675-5200  

  E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ** ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์ 
  หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคาร

  1. ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  สงเคราะห์เด็ก 
  บัญชี มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ” ผู้ป่วย+หัวใจเมตตา (ธ.กรุงเทพ)   เลขที่  002-705470-9

  2. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

  บัญชี “ผู้ป่วยไตวาย” (ธ.กรุงเทพ)  เลขที่  002-705472-5

  3. กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย  โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

  บัญชี  มูลนิธิเซนต์หลุยส์  “ศึกษาวิจัย+กองทุนโลก+อาหารกลางวัน” (ธ.กรุงเทพ) เลขที่ 002-705475-8

  4. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

  บัญชี  “ค่ายอาสา”  (ธ.กรุงเทพ)  เลขที่   002-705473-3

  หมายเหตุ :
  กรุณาส่งสำเนาใบฝากของท่านพร้อมชื่อ ที่อยู่ ไปที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์  27  สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120      โทร. 0-2675-5000 ต่อ 40125-6   โทรสาร. 0-2675-5300

  หรือ  บริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

   

  รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ

   • รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเซนต์หลุยส์

    คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

    บาทหลวงจำเนียร              กิจเจริญ
    มาแมร์ไอรีน                     ชำนาญธรรม
    คุณชาติศิริ                       โสภณพนิช
    ดร.วิรัชนี                         พรหมสุนทร
    ดร.สมศักดิ์                       ลีสวัสดิ์ตระกูล
    คุณพอล เมรี่ สุวิช              สุวรุจิพร
    คุณวัลลีย์                        วงศ์ภักดี
    คุณเพ็ญนภา                     ธนสารศิลป์
    ดร.พรเทพ                        พรประภา
    ดร.วีณา                           เชิดบุญชาติ

    คณะกรรมการที่ปรึกษา

    บาทหลวงสุรชัย                     ชุ่มศรีพันธุ์
    เซอร์อัลแบรต์                        ไวอาษา
    เซอร์เทเรซา สมศรี                   สุเมธ
    ศ.นพ.วิโรจน์                          สืบหลินวงศ์
    ศ.นพ.จิตร                             สิทธีอมร
    พล.อ เอกจิต                          ช่างหล่อ
    คุณเดือนฉาย                          คอมันตร์
    คุณอนุรัชนี                             ศิริสัมพันธ์
    คุณนวลศรี                             อุทกธรรม
    คุณเบญจมาศ                         รุจิรวงศ์
    คุณรัตนา                               โลหชลิตานนท์
    คุณเพ็ญพร                             บุญตันรัตน์
    คุณจิตอนงค์                           อรรถเวทยวรวุฒิ
    คุณเย็นจิตร์                            วรรณภัทฑารัตน์
    คุณนเรศ                                กิจวรเมธา
    คุณลดาวัลย์                            กิจนิตย์ชีว์
    คุณศันสนีย์                             อัษฎาธร
    คุณนพรัตน์                             อดิศรกาญจน์
    คุณวันทนีย์                            โรจน์ลือชัย
    คุณนิตยา                               คนป้อม

   • คณะกรรมการดำเนินงาน

    เซอร์ มารี เซเวียร์                   โรซาร์พิทักษ์        ประธานกรรมการ
    เซอร์ อากาทา                       นงค์สวัสดิ์            รองประธาน
    เซอร์ฟิลิป                             วรีวงษ์                กรรมการ
    คุณวิภา                                มณีไพโรจน์         กรรมการ
    คุณศรินทร                            เมธีวัชรานนท์       กรรมการ
    นพ.วิษณุ                              ธาราฉัตร             กรรมการ
    คุณหทัยรัตน์                          เอกสาโรจน์         กรรมการ
    คุณนัยนา                              วิพัฒน์ครุฑ          กรรมการและเหรัญญิก
    คุณสุภาวดี                             สว่างจิตต์           กรรมการและเลขานุการ
    คุณลินดา                              เฟ็นดี้                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  สิทธิพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพ

  บัตร Saint Louis Member Card

  บัตรเดียวเป็นทั้งบัตรเงินสด
  และบัตรส่วนลดในการรักษาพยาบาล

   อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

  - ค่าสมัครสมาชิก        500 บาท
    อายุบัตร                    3 ปี
    วงเงินเติมได้สูงสุด20,000 บาท 

  ** เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ** (คลิก)

  ***หมายเหตุ : บัตรพรีเมียร์การ์ด สามรถ
  ใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนหมดอายุตามที่ระบุ
  ไว้ในบัตร

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
  แผนกการตลาด
  โทร. 0-2675-5000 ต่อ 51306-8

  ติดต่อโรงพยาบาล


  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2675-5000
  แฟกซ์. 0-2675-5200
  อีเมล์ :  

  Saint Louis Hospital
  27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
  Thailand.
  Tel. +662 210-9999, 675-5000
  Email : 
  แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

  Friday the 30th. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th